Thuis - Weblog
Kritiek op voorlopige vaststelling GRUP ‘afbakening zeehavengebied Antwerpen’ Afdrukken
vrijdag 27 april 2012

ImageVandaag heeft de Vlaamse regering het GRUP ‘afbakening zeehavengebied Antwerpen’ voorlopig vastgesteld. Ik betreur ten zeerste de beslissing. Aan dit bijzonder complexe dossier zit nauwelijks nog een goede kant. Het betreft echter een voorlopige vaststelling, er volgt immers een openbaar onderzoek.

Behoud van de gehuchten is perfect mogelijk

De voorbije maanden bleef de vaststelling uit omdat er door het gemeentebestuur Beveren en N-VA werd aangedrongen om de 2 gehuchten Ouden Doel en Rapenburg uit het GRUP (en dus ook uit het onteigeningsplan te houden). Verschillende keren heeft N-VA op de Vlaamse regering via studiewerk aangetoond dat beide gehuchten technisch kunnen behouden worden en dat dit maatschappelijk ook gewenst is. Het is perfect mogelijk om in de onmiddellijk omgeving van de gehuchten het huidige natuurgebied Doelpolder Noord niet om te vormen tot GGG (Gereduceerd Getijden Gebied) in verbinding met de Schelde. Als men het GGG verder van de gehuchten houdt, is de leefbaarheid gegarandeerd en is er ook geen sprake van noodzakelijke zware investeringen. Uit gesprekken met natuurspecialisten blijkt dit mogelijk te zijn, alleen dienen plannen dan bijgestuurd te worden. De druk die het Havenbedrijf op het dossier heeft gezet heeft zijn voorlopige tol geëist. Het is een schande dat de gehuchten onnodig worden opgeheven.

Complex dossier

Het GRUP voorziet in heel wat zaken zoals het voorzien van een wachtdok op rechteroever, de uitbreiding van een aantal bedrijven in het havengebied (waarvoor natuurcompensaties nodig zijn), de bouw van windturbines en als hoofdbrok het voorzien van een zogenaamde Saeftinghezone. Het is vooral die Saeftinghezone die ter discussie staat. Door echter de uitbreiding van bestaande bedrijven in het havengebied afhankelijk te maken van het GRUP met het controversiële dossier van een mogelijk Saeftinghedok (waarvoor het Havenbedrijf de Saeftinghezone wil gebruiken) werd de druk op het dossier verhoogd. Feit is dat een aantal bedrijven afhankelijk zijn van het GRUP voor hun uitbreiding terwijl een aantal van hen openlijk of anoniem al eerder bedenkingen maakten bij de opoffering van Doel en het ganse omliggende gebied.

Eenzijdige visie op containertrafiek nadelig voor het Waasland

In het GRUP is een onteigeningsplan voor Doel-centrum inbegrepen. Nochtans is er nog geen enkel uitbreidingsproject goedgekeurd die een onteigening zou rechtvaardigen. Feit is dat deze locatie mogelijkheden heeft als havendorp (wonen, hotel- en horeca gericht op de haven, recreatieve en havenondersteunende diensten, erfgoed, jachthaven en behoud veerdienst met Lillo-fort), wat ook een meerwaarde voor de haven betekent. De discussie omtrent de invulling van het Saeftinghedok is nog niet afgerond, momenteel is een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse in onderzoek.

ImageAls Antwerpen zijn zin krijgt met een bijkomend supercontainerdok dan wordt het wankele evenwicht in de Wet Chabert (beheer havengebonden terreinen zijn voor Antwerpen, beheer industriegronden valt onder de verantwoordelijkheid van de Maatschappij LSO) verder verstoord en dan krijgt het Waasland enkel de lasten. Uit recente cijfers inzake tewerkstelling en containerbehandeling blijkt dat het Deurganckdok nauwelijks 15% van de verwachtingen invult. De verkeersafwikkeling is een dagelijks probleem dat onbeheersbaar dreigt te worden met een volledig afgewerkt Deurganckdok, met een Saeftinghedok stevenen we op een mobiliteitsinfarct af.

Vanuit het Waasland dient weerwerk te komen

Het wankele evenwicht in de wet Chabert omtrent het beheer van de Waaslandhaven wordt door de voorlopige vaststelling bedreigd. Al eerder werd er kritiek geuit vanuit het Waasland op een eenzijdige Antwerpse invulling van het gebied en het opgeven van Doel en de gehuchten. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de politici in het Waasland om gezamenlijk een visie omtrent havenbeleid met tewerkstelling met hoge toegevoegde waarde, beheersbare mobiliteit en behoud van bewoning en erfgoed te ontwikkelen.

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid

 

Een aantal cijfergegevens

Image* Evolutie containertrafiek Deurganckdok

2005                           67 563 TEU

2006                         810 220 TEU

2007                      1 528 759 TEU

2008                      1 824 348 TEU

2009                      1 115  000 TEU

2010                       1 198 000 TEU

 

Volgens het Havenbedrijf heeft het Deurganckdok een capaciteit van 7 miljoen TEU, volgens schattingen van PSA en DP World zelfs 9.3 miljoen TEU.

Oppervlakte van het ganse project    255 ha (momenteel 2 werknemers/ha)

Kostprijs            oorspronkelijk geraamd op 430 milj. euro

                           effectief gekost   660 milj. euro

 *De Nationale Bank heeft in het rapport(Economisch Belang van de Belgische Havens 2005) aangetoond dat de grootste Toegevoegde Waarde te vinden is in de niet-maritieme industriële activiteiten. Logistieke activiteiten hebben een minder positief saldo.

*Tewerkstelling Waaslandhaven en Deurganckdok

                               Beveren                 Zwijndrecht                          Totaal

2008                      9 713                      4 710                                     14 423

2009                      9 032                     4 708                                     13 740

2010                       9 122                      4 922                                     14 044

 Grootste werkgevers in de Waaslandhaven 2010

 1. Electrabel (Doel & Kallo)                  1 155

2. Deme NV Dredging                          1 151

3. BIS-ROB Montagebedrijf                   530

4. Lanxess                                               495

5. Ineos                                                  459

6. Lanxess Rubber                                  390

7. Logisport NV                                      322

8. ExxonMobil Chemical                        308

9. Indaver                                               283

 

Tewerkstelling aan het Deurganckdok 2010 (bediendepersoneel elders inbegrepen)

PSA (AIT)                                                                              236

DP World + Antwerp Gateway (vroeger P&O)                        237

Totaal                                                                                     473

 

Uit de pers: de onrealistische verwachtingen inzake tewerkstelling aan het Deurganckdok

GVA 17/12/1998: Volgens het studiebureau Technum zou de toegevoegde bijkomende tewerkstelling 4.415 voltijdse jobs bedragen in 2010, en zelfs stijgen naar 7.929 in 2015.

HLN 16/12/2003: De tewerkstelling zal in fasen oplopen tot zo'n 1.500 jobs waarvoor we vooral mikken op mensen uit de omgeving», zegt business development manager Kris Adams. «Indirect zal onze terminal nog eens zoveel arbeidsplaatsen creëren.» De westzijde - de andere oever van het Deurganckdok - is in concessie bij PSA (Hesse-Noord Natie). De twee terminals samen zullen dus in totaal liefst 6.000 jobs bieden. Een forse injectie voor de hele regio Waasland.

De Tijd 17/12/2003: Eens de terminal op volle capaciteit werkt, rekent P&O Ports op een volledige tewerkstelling van circa 1.500 arbeidsplaatsen. 'We gaan ervan uit dat de terminal tegen 2010-2012 op volle toeren draait en volledig benut is', legt Paul Valkeniers, de directeur van P&O Ports, uit. 'In Het Laatste Nieuws is gisteren het cijfer van 1.500 aanwervingen genoemd. Dat is correct, maar toch een beetje voorbarig, aangezien we dat cijfer pas denken te bereiken over zes tot acht jaar.' Indirect zorgt de terminal op termijn voor nog eens 1.500 bijkomende jobs vooral in de transport- en expeditiesector en in de logistiek.

HLN 27/7/2004: Rederij P&O Ports, die de oostzijde van het dok zal exploiteren, voorspelt voor haar Atis-containerterminal zelfs 1500 werkplaatsen. In totaal zal het Deurganckdok dus tot 5000 mensen een groot deel uit de regio Waasland tewerk kunnen stellen.

HN: 9/6/2004: Binnen afzienbare tijd groeit het aantal voltijdse jobs in de haven spectaculair. Rederij P&O Ports en Hesse-Noord-Natie plannen nieuwe containerterminals op de Linkeroever, goed voor op z'n minst tweeduizend banen.

*Gevolgen mobiliteit: Met een Deurganckdok op volle capaciteit en met 60% van het vervoer over de weg betekent dit in de meest maximale schatting ongeveer 22 500 dagelijkse (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend) vrachtbewegingen. Als men 24/24 uur werkt om de 4 seconden een vrachtwagen die de terminal verlaat.

* Veiligheidsperimeter

De veiligheidsperimeter (uit het gewestplan) wordt niet hernomen in het GRUP. In de discussie mbt de veiligheid tegenover de kerncentrale argumenteert men vanuit de haven dat de Saeftinghezone enkel in aanmerking komt voor logistiek. Blijkbaar minimaliseert men het mogelijke gevaar van calamiteiten met de huidige generatie van containerschepen met een brandstoftank van 13 000 ton, in een containerdok. Nochtans zijn er voorbeelden van calamiteiten en dagenlange branden aan boord van containerschepen. Eveneens minimaliseert men de calamiteiten die er reeds geweest zijn in bedrijven die volgens hun vergunningen enkel op- en overslag uitvoer(d)en van niet gevaarlijke producten.

*Econoom Geert Noels heeft zich bijzonder kritisch opgesteld tegen het verengen van het havenbeleid tot zuiver logistieke keuzes: “Is het Deurganckdok ( prijskaartje 600 miljoen Euro ) de vergissing van de eeuw? Het omvormen van de haven tot een zuiver logistieke draaischijf leidt niet tot duurzame groei en welvaart. Het dok in kwestie en het geplande Saeftinghedok dat waarschijnlijk nog duurder zal worden, zijn enorme investeringen die bovendien enorme verborgen kosten meebrengen : beslag op de schaarse ruimten, congestiekosten door het exploderende vrachtverkeer, schade aan milieu en volksgezondheid. Dit wordt niet meegerekend in de kostprijs en daar staat bovendien onvoldoende ' toegevoegde waarde ' tegenover. Productiebedrijven zoals BASF, GM en vele anderen brengen reeds generaties welvaart aan , logistiek daarentegen geeft een lage return aan de investeringen.” ….  “Logistiek is voor Antwerpen geen neutrale keuze: havenrechten op containers leveren heel wat meer geld op voor de stadskas dan heffingen op de industrie maar dat is alleen op de heel korte termijn.  Als de containers, ook die van de productiebedrijven, vast geraken is dit het einde van het mooie verhaal.”

 

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >