Thuis - Weblog
College verdeelt bevolking en blaast warm en koud Afdrukken
woensdag 16 mei 2012

ImageResultaat extra gemeenteraad GRUP Havenuitbreiding

Gisterenavond vond de extra gemeenteraad - bijeengeroepen door raadsleden van Groen, N-VA en onafhankelijken - plaats. Als agendapunt werd door dezelfde raadsleden een evenwichtige motie ingediend welke de verdediging opnam van de bewoners van de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, het ganse polder en landbouwgebied en de bewoners (eigenaars en huurders) in Doel-centrum. De argumentatie van het Havenbedrijf Antwerpen dat 15 bedrijven hoogdringend op het GRUP Havenuitbreiding zitten te wachten kon zowel door de burgemeester als door schepen Deckers (voorzitter Maatschappij LSO) niet bijgetreden worden.

Met ontgoocheling hebben we echter moeten vaststellen dat het college weinig respect had voor de indieners van de motie en zonder constructief debat haar eigen motie via amendement aan de raad trachtte op te dringen. De meerderheidsmotie werd nipt met 18 stemmen voor en 17 (onthouding en tegen) aangenomen. Het college heeft hiermee een bijzonder slecht signaal gegeven door de bevolking op te delen. Nochtans dragen burgemeester en het college de verantwoordelijkheid om al de getroffen inwoners, landbouwers en bewoners van het gebied te verdedigen.

Enkele vaststellingen:

Motie meerderheid inconsequent omwille van zinloze onteigening Doelcentrum  

Het college miskent de regeringsbeslissing van 19 mei 2000 waarin gesteld werd dat Doel enkel weg moet op de dag dat zowel de noodzaak van een 2de containergetijdendok bewezen is, als de bouwvergunning hiervoor zou worden afgeleverd. Het college ontweek gisteren het debat over de zinloosheid van een Saeftinghedok maar verzaakte om de verdediging van haar inwoners op te nemen die voor “niets” dreigen onteigend te worden. Onteigenen zonder maatschappelijk nut is ook in strijd met de grondwet.

ImageMotie meerderheid inconsequent omwille van negeren standpunt meerderheid 2006 over Doel

Het gemeentebestuur heeft in 2006 (via een stemming op de gemeenteraad) ingestemd om indien er geen Saeftinghedok komt Doel te behouden. In het standpunt van het gemeentebestuur uit 2006 staat letterlijk: ”Indien echter zou blijken dat er geen tweede getijdendok (Saftinghedok) zou komen, dan dient in Doel een ruimte te worden behouden die kan uitgebouwd worden tot een site met beperkte dienstverlenende en recreatieve functies.“

College heeft niet consequent het behoud van de gehuchten verdedigd

Uit de verslagen van de Maatschappij Linkerscheldeoever (waarvan schepen Deckers voorzitter is en waar burgemeester Van de Vijver als waarnemer aan deel neemt)  van de voorbije 2 jaar blijkt dat geen enkele keer het behoud van de gehuchten werd verdedigd. Tijdens de vergadering van 14 december 2011 werd er door de vertegenwoordigers van het Havenbedrijf gepleit om geen elementen toe te voegen die de voorlopige vaststelling zouden vertragen. Peter Deckers heeft daar mee ingestemd. Ook in de recente Nieuwsbrief Halo van de Maatschappij LSO heeft Peter Deckers gepleit tot een snelle voorlopige vaststelling van het GRUP dat volgens hem “met één stem moet verdedigd worden”. U vindt dat artikel als bijlage.

De Putten - Parel der Scheldepolders wordt zinloos opgeofferd

Dit stukje van de Oud Arenbergpolder (waar recent de jongeren van de 3de generatie voor nieuwe bewoning zorgden) ook wel bekend als de ‘parel van de Scheldepolders’ is een bijzonder waardevol natuurgebied dat reeds dateert uit de Middeleeuwen. In het voorliggende GRUP wordt dit opgeofferd om plaats te maken voor havengebied. Het is totaal absurd dat historische natuurgebieden gecompenseerd worden door gecreëerde natuur waar dan weer landbouw- en bewoning voor moeten wijken. De nieuw gecreëerde natuur zal het waardevolle unieke gebied “De Putten” echter nooit kunnen vervangen.

N-VA voorstellen worden bruikbaar overgenomen

Het afgelopen jaar heeft onze lokale afdeling achter de schermen de nodige initiatieven genomen om het behoud van de gehuchten veilig te stellen en ook het debat over het ganse plan te voeren. Mee hierdoor heeft het N-VA kabinet eind vorig jaar een studie laten uitvoeren met als resultaat dat het behoud van Ouden Doel en Rapenburg (zelfs in de meest maximale uitbreidingsplannnen) technisch kan en maatschappelijk gewenst is. CD&V en SP.a hebben tot tweemaal toe geweigerd het voorstel van de N-VA ministers te volgen. In december heb ik hierover reeds duidelijk gecommuniceerd: http://www.brunostevenheydens.org/index.php?option=com_content&task=view&id=911&Itemid=1

Het college heeft gisteren aangekondigd om de beschermingsprocedure van de Zoetenbermdijk op te starten. Reeds anderhalf jaar geleden werd in opdracht van Geert Bourgeois, bevoegde Vlaamse minister voor Erfgoed een lijst (zogenaamde shortlist) opgemaakt met mogelijks te behouden onroerend erfgoed op de Linkerscheldeoever. In deze lijst is de Zoetenberm opgenomen als waardevol en aanbevolen te beschermen. Het gemeentebestuur heeft nav die shortlist op 13 april vorig jaar samen met Interwaas, de Maatschappij LSO en het Havenbedrijf een brief geschreven naar minister Crevits (CD&V) om te waarschuwen dat de resultaten van deze short list met mogelijks te behouden erfgoed (waaronder ook een aantal historische hoeves) een snelle beslissing omtrent het GRUP in gevaar brengen. En net een jaar later erkent het college toch het waardevolle van de Zoetenberm en wil het zelf de beschermingsprocedure opstarten. “Het kan verkeren, zei Bredero!”

 

 

Als slotconclusie wil ik meedelen dat we vanuit Beveren in dit dossier met visie en argumenten verder zullen werken voor als achter de schermen om zowel het behoud van de gehuchten veilig te stellen als de onteigening van Doel-centrum tegen te gaan.

Beveren, 16 mei 2012

Bruno Stevenheydens

Gemeenteraadslid N-VA 

 

ImageVorig bericht (15 mei 2012):

Extra gemeenteraad over GRUP havenuitbreiding

Deze avond vindt in het gemeentehuis van Beveren een speciale gemeenteraad plaats over het GRUP Havenuitbreiding. 1/3 van de raadsleden (Groen, N-VA en onafhankelijken) hebben gevolg gegeven aan het voorstel van Groen om deze bijeen te roepen. Voorafgaand (18.45 uur) aan de gemeenteraad heeft een commissievergadering over hetzelfde onderwerp plaats.

Als enig agendapunt werd door dezelfde raadsleden een motie geagendeerd waarin voorgesteld wordt dat de gemeenteraad van Beveren zich verzet tegen de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Havenuitbreiding.

De motie richt zich op het behoud van de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen, maar ook tegen de voorziene onteigening van Doel-centrum. Het huidige havenuitbreidingsplan voorziet de mogelijkheid een zogenaamd Saeftinghedok in te planten waarvoor een gigantisch gebied van 1500 ha (zowel voor haveninfrastructuur als natuurcompensaties) zou opgeofferd worden. De indieners van de motie vinden dit onverantwoord.

Onmiddellijk na het bekend geraken van de voorlopige vaststelling van het GRUP door de Vlaamse regering heb ik reeds een oproep gedaan voor het nodige eensgezinde weerwerk vanuit het Waasland. Ook de andere Wase gemeenten zijn in dit dossier betrokken. Het wankele evenwicht in de wet Chabert omtrent het beheer van de Waaslandhaven wordt door de voorlopige vaststelling van het GRUP immers  bedreigd. Al eerder werd er vanuit het Waasland kritiek geuit op een eenzijdige Antwerpse invulling van het gebied en het opgeven van Doel en de gehuchten. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de politici in het Waasland om gezamenlijk een visie omtrent havenbeleid met tewerkstelling met hoge toegevoegde waarde, beheersbare mobiliteit en behoud van bewoning en erfgoed te ontwikkelen. Dit in tegenstelling met het huidige GRUP dat zich eenzijdig fixeert op containertrafiek.

De voorbije dagen is ook het gebied “De Putten” in de Oud Arenbergpolder in Kieldrecht ter sprake gekomen. Enkele vrijgekomen woningen worden momenteel terug bewoond door ‘de jongeren van de Derde generatie’. Dit stukje van de Oud Arenbergpolder ook wel bekend als de ‘parel van de Scheldepolders’ is een bijzonder waardevol natuurgebied dat reeds dateert uit de Middeleeuwen: http://www.natuurpuntwal.be/index.php?page=geschiedenis-deputten . In het voorliggende GRUP wordt dit opgeofferd om plaats te maken voor havengebied. Het is totaal absurd dat historische natuurgebieden gecompenseerd worden in gecreëerde natuur waar dan weer landbouw- en bewoning voor moeten wijken. De nieuw gecreëerde natuur zal het waardevolle unieke gebied “De Putten” echter nooit kunnen vervangen. De actie van de jongeren van de Derde generatie kunnen we enkel toejuichen! Onbegrijpelijk dat de Maatschappij LSO (met als voorzitter schepen Deckers) reeds de eerste stappen heeft gezet om deze bewoning te verhinderen, dit komt niet tegemoet aan het weerwerk van de gemeente tegen het GRUP. Mits de nodige visie vanuit Beveren en de Maatschappij LSO is het perfect mogelijk ook dit waardevolle gebied met zijn bewoning te behouden!

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid

Hieronder de motie die door 1/3 van de raadsleden werd ingediend: 

 

Motie tegen de beslissing van de Vlaamse regering van 27/04/2012 rond de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).

De gemeenteraad van Beveren verzet zich tegen de beslissing van de Vlaamse Regering van 27/04/2012 waarin het overging tot de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Antwerpse havengebied. De uitdoving van de bewoning in Ouden Doel en Rapenburg en de opoffering van meer dan 1.000 ha open ruimte en landbouwgebied is onaanvaardbaar. Wij roepen de Vlaamse regering op om rekening te houden met de maatschappelijke, ecologische en economische context en haar beslissing te herzien.

Verschillende studies tonen aan dat een uitbreiding van de Waaslandhaven niet nodig is voor de verdere ontwikkeling. De Economische Ontwikkelingsstudie voor de haven van Antwerpen kwam tot de conclusie dat voor industriële ontwikkelingen en voor maritieme activiteiten naast containers geen havenuitbreiding nodig is. Daarnaast kunnen de hoogste trafiekprognoses voor containers tot 2030 behandeld worden door enkel gebruik te maken van de huidige containerinfrastructuur. De trafiekevolutie van de voorbije jaren toont bovendien aan dat de groeicurve aftopt en het een realistisch scenario is dat de hoogste trafiekprognoses niet zullen bereikt worden. Nu een tweede getijdendok plannen op Linkeroever, terwijl het eerste dok onderbenut wordt, is moeilijk te verantwoorden. Met een trafiek in 2011 van 8,6 miljoen TEU (twintigvoetcontainers) op een totale containercapaciteit van 16 miljoen TEU voor de Antwerpse haven, is er geen economische noodzaak voor verdere uitbreiding van de haven.

Als de haven niet verder uitbreidt, vervalt ook de door Europese richtlijnen opgelegde aanleg van natuurcompensatiegebieden. Zo kunnen de bedreigde poldergehuchten, open ruimte en landbouwgebied behouden blijven.

Gelet op het bovenstaande, vragen wij dat het Beverse gemeentebestuur ondubbelzinnig kiest voor het volledige behoud van Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen als volwaardig woongebied. Ook de voorziene onteigening van Doel-centrum heeft omwille van bovenstaande argumentatie geen nut.

Daarnaast vragen wij dat elke lokale politieke groep in Beveren alles in het werk stelt om haar mandatarissen op het Vlaamse niveau te overtuigen de beslissing van de Vlaamse Regering van 27/04/2012 over de voorlopige vaststelling van het GRUP voor het Antwerpse havengebied te herzien.

 
< Vorige   Volgende >