Thuis - Weblog
CD&V en N-VA vormen stabiele coalitie in Beveren Afdrukken
dinsdag 23 oktober 2012

In Beveren hebben CD&V en N-VA een bestuursakkoord gesloten voor de komende zes jaar. Het nieuwe bestuur heeft de ambitie Beveren verder uit te bouwen tot een gemeente waar het aangenaam wonen is voor alle inwoners. Het uitgebreide beleidsplan voor de komende legislatuur met daaraan gekoppeld het financieel meerjarenplan zal begin 2013 worden uitgewerkt en uitvoerig aan onze inwoners worden toegelicht.

De mandaten worden als volgt verdeeld:

Burgemeester: Marc Van de Vijver CD&V

1ste schepen:  Bruno Stevenheydens N-VA

2de schepen:   CD&V

3de schepen:   N-VA

4de schepen:   CD&V

5de schepen:   N-VA

6de schepen:   CD&V 2013-2015 / N-VA 2016-2018

7de schepen:   N-VA

OCMW-voorzitter: CD&V


Voorzitter Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting: CD&V
Voorzitter Ibogem: N-VA
Voorzitter Maatschappij Linkeroever: N-VA
Voorzitter Gemeenteraad: N-VA

Met dit bestuursakkoord wordt de verkiezingsuitslag gerespecteerd en vormen de twee grootste partijen een stabiele meerderheid. De komende weken zal gewerkt worden aan een visienota om de gemeente te besturen.

Volgende prioriteiten werden reeds besproken:

 1. Het behoud van open ruimte in functie van de leefbaarheid van de gemeente.

 2. Het nieuwe gemeentebestuur wil het glastuinbouwproject in Melsele dat de provincie wenst te realiseren herevalueren en opnieuw bespreken. Momenteel ontbreekt bij de bevolking het draagvlak hiervoor.

 3. Een schepen zal bevoegd zijn voor het departement “leefbaarheid van de polderdorpen”.

 4. De gemeente is geen voorstander van een Saefthingedok. Indien dit dok er niet komt, kan er in de Saefthingezone, waaronder de plaats Doel, een andere invulling gebeuren. Hiervoor zal de gemeente reeds onmiddellijk een toekomstvisie ontwikkelen om op korte termijn te bekijken welke invulling kan en waarvoor het nodig maatschappelijk draagvlak kan ontwikkeld worden. In die context zijn we als gemeente dan ook geen voorstander van verdere onteigeningen.

 5. Op korte termijn zullen beide partijen initiatieven nemen om de Vlaamse regering te overtuigen de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te behouden als woonkorrels. In samenwerking met Interwaas wil men een visie ontwikkelen omtrent het verder beheer van de Waaslandhaven.

 6. Het gemeentebestuur onderzoekt alle mogelijkheden om natuurcompensaties te vermijden of te verleggen in functie van de huidige landbouwbedrijven.

 7. Een veilig, functioneel en recreatief fietspadennetwerk tussen alle deelgemeenten.

 8. Het nieuwe bestuur wenst mee te werken aan een snelle oplossing om een einde te maken aan de onveilige situatie op de N450 tussen Melsele en Kallo.

 9. Het zwaar verkeer dient uit de dorpskernen te worden geweerd. De uitvoering van de voorstellen hieromtrent in het Waas Mobiliteitsplan zijn cruciaal. Daarnaast wil het bestuur gepaste maatregelen nemen om zwaar en doorgaand verkeer door dorpskernen te vermijden. Tenslotte dient de onveilige situatie in de Vrasenepolder aan het viaduct van de Expresweg opgelost te worden.

 10. De voordelen voor de gemeente van de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf worden onderzocht. Dit in het bijzonder als stimulans voor een woonbeleid op maat van de noden van onze gemeente.

 11. Betaalbaar wonen in een aangename omgeving is een prioriteit.

 12. Het gemeentebestuur heeft de ambitie om tegen 2020 20% te besparen op energie in de eigen gemeentelijke gebouwen.

 13. De eerdere piste voor een grootschalige fuifzaal in het oude zwembad wordt verlaten. Er wordt gezocht naar andere alternatieven met als vereiste geen overlast bezorgen voor omwonenden.

 14. De integratie van de OCMW en gemeentediensten wordt verder gezet. Een betere dienstverlening, ook in de deelgemeenten, is prioritair.

 15. Opstarten van een 1ste lijnhulp door huisartsen via een centraal noodnummer.

 16. De ondersteuning van het brandweer en veiligheidskorps wordt verder gezet, er wordt zowel geïnvesteerd in manschappen als nieuwe technieken.

 17. De gemeente zal de komende zes jaar aandacht blijven geven aan het seniorenbeleid.

 18. Het nieuwe gemeentebestuur wil een citymarketing plan uitwerken waarin onze gemeente met al haar troeven gepromoot wordt.

 19. Met een aparte voorzitter van de gemeenteraad wil men een dynamiek geven aan de werking van de gemeenteraad. Het bestuur zal blijvend werk maken van de nodige inspraak en overlegmomenten met de inwoners. Om de inspraak en samenwerking met de middenstanders en lokale ondernemers te bevorderen wordt er een “middenstandsadviesraad” opgericht. 

 20. Het nieuwe bestuur wil haar ambitieuze uitdagingen realiseren via een open bestuursstijl en binnen een gezond financieel kader met rekeningen in evenwicht. De 4 procent personenbelasting zal de volle zes jaar behouden blijven.

 

Beveren, 23 oktober 2012

 

Mirése Deckers            voorzitster CD&V Beveren

Jens De Wael               voorzitter N-VA Beveren

 

Marc Van de Vijver     

Bruno Stevenheydens

 
< Vorige   Volgende >