Thuis - Weblog
Goedkeuring PRUP Glastuinbouwzone Groen Beveren (in kartel met SP.a) ontloopt eigen verantwoordelijk Afdrukken
maandag 12 november 2012

Groen Beveren heeft deze ochtend een persbericht verstuurd over het goedgekeurde Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplan Glastuinbouwzone Melsele waarbij het enkel kritiek op anderen uit, maar vergeet dat zijzelf verantwoordelijkheid konden nemen in dit dossier. Voor de zoveelste maal ontloopt Groen Beveren haar verantwoordelijkheid met oneerlijke kritiek op anderen. N-VA dient blijkbaar als de bliksemafleider om te verbergen dat SP.a (de kartelpartner van Groen Beveren) niets heeft ondernomen om het plan provinciaal bij te sturen.

Groen Beveren heeft zich in een kartel samen met SP.a aan de kiezer aangeboden. De vraag is of het glastuinbouwproject in Melsele een breekpunt was bij het aangaan van dit kartel. Heeft Groen SP.a opgedragen om op Provinciaal niveau af te zien van dit plan? Blijkbaar niet. Nochtans levert SP.a zowel de provincieraadsvoorzitter als een provinciale gedeputeerde in de Oost-Vlaamse meerderheid. Groen Beveren had via haar kartelpartner SP.a de mogelijkheid te wegen op dit dossier, maar heeft dit niet gedaan.

De kritiek die Groen Beveren vandaag op de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening geeft is foutief. De minister zijn bevoegdheden om in te grijpen in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan zijn wettelijk beperkt. De provincie heeft de Vlaamse regering zelfs moeten rappelleren vooraleer er een goedkeuring kwam. De regelgeving in art 2.1.10 van de Vlaamse Codex bepaalt dat een PRUP dat in overeenstemming is met het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) niet kan tegengehouden worden door de Vlaamse regering. Het persbericht van Groen Beveren is ook op dat punt misleidend. Zelfs indien minister Muyters zou geweigerd hebben van te tekenen, dan zou het plan volgens de wetgeving vanzelf goedgekeurd zijn.

VCRO Art. 2.1.10

Ҥ7. Na de behandeling van het provinciaal ruimtelijk structuurplan beschikt de Vlaamse Regering over een termijn van zestig dagen om het al dan niet goed te keuren. Bij de goedkeuring onderzoekt de Vlaamse Regering of het provinciaal ruimtelijk structuurplan formeel en inhoudelijk in overeenstemming is met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. De goedkeuring kan gedeeltelijk zijn. Als de Vlaamse Regering nalaat binnen die termijn van zestig dagen een beslissing te nemen, kan de deputatie bij aangetekende brief de Vlaamse Regering rappelleren.

Als de Vlaamse Regering geen beslissing heeft verstuurd binnen twintig dagen met ingang van de dag waarop de rappelbrief is verstuurd, wordt het door de provincieraad vastgesteld provinciaal ruimtelijk structuurplan geacht te zijn goedgekeurd.”

Het wordt dus tijd dat Groen Beveren stopt met politieke spelletjes en haar verantwoordelijkheid opneemt via het onder druk zetten van haar Beverse kartelpartner SP.a. De meerderheid in de Oost-Vlaamse provincieraad is nog steeds dezelfde (CD&V, Open VLD en SP.a). Ondanks de goedkeuring kan het plan nog steeds door het provinciebestuur bijgestuurd worden.

N-VA is geen voorstander van het dossier. Het is ook onder onze impuls dat een herevaluatie als een van de prioriteiten werd opgenomen door het nieuwe gemeentebestuur. Deze herevaluatie is nog steeds mogelijk!

“Het nieuwe gemeentebestuur wil het glastuinbouwproject in Melsele dat de provincie wenst te realiseren herevalueren en opnieuw bespreken. Momenteel ontbreekt bij de bevolking het draagvlak hiervoor.”

N-VA Beveren bestudeert momenteel welke mogelijkheden er nog zijn om het dossier te herbekijken en minstens bij te sturen. Dit dient op provinciaal niveau te gebeuren, hopelijk is ook het Beverse Groen en SP.a kartel bereid hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Auteur(s):

Bruno Stevenheydens, gemeenteraadslid N-VA Beveren

Peter De Clercq, ondervoorzitter N-VA Beveren

 
< Vorige   Volgende >