Thuis - Weblog
Gemeentebestuur Beveren miskent eigen standpunten omtrent GRUP en studie Doel Afdrukken
woensdag 25 november 2015

‘Studie op korte termijn’ uit bestuursakkoord wordt de vergeetput ingeschoven

Op de gemeenteraad van gisterenavond heb ik aan het college gevraagd wat men gaat ondernemen na de gedeeltelijke schorsing van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ door de Raad van State.

Die schorsing kwam er op vraag van inwoners van Doel.  De Raad oordeelde dat de inwoners aantoonden dat de situatie zodanig spoedeisend is en dat er nu een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel.

De schorsing speelt ook in de kaart van de argumentatie van de gemeente Beveren die een vernietigingsprocedure heeft ingediend bij de Raad van State. Volgens de huidige informatie kan het nog 3 jaar duren voor een uitspraak over de vernietiging valt te verwachten.

Gisterenavond stelde ik concrete vragen aan het college:

Is er overleg voorzien met de andere overheden om een verder verval en verdere onveiligheid in Doel te verminderen en om te buigen?

Wat gaat de gemeente doen met de gebouwen die onder haar beheer vallen of in haar eigendom zijn om verder verval en leegstand te vermijden? Wat met het OC nu de situatie in het dorp nog voor jaren hetzelfde zal blijven?

Wat met het onderdeel van het bestuursakkoord m.b.t. tot Doel. Is het geen tijd om hetgeen in het bestuursakkoord staat “het gemeentebestuur engageert zich om op korte termijn een studie uit te voeren voor een mogelijke invulling van de site Doel.” Een studie die zoals het bestuursakkoord stelt waarin ook een toekomstvisie kan ontwikkeld worden indien er geen Saeftinghedok zou worden aangelegd. … is het moment voor deze studie gezien de schorsing niet aangebroken?

Op de twee eerste vragen kwam nog geen duidelijk antwoord, maar vanuit het college stelde men dat men nog tijd nodig heeft om het arrest door te nemen.

Het antwoord omtrent de voorziene studie is echter onvoorstelbaar. Volgens het college zou dit een voorstel zijn van het najaar 2012 dat echter door nieuwe ontwikkelingen is achterhaald. Telkens heeft men het dan over de verhuis van MSC naar het Deurganckdok en de laatste beslissingen van de Vlaamse regering. Het college miskent daarbij dat de mogelijke verhuis van MSC al in november 2013 bekend was en dat de gemeenteraad het voorstel omtrent een studie voor Doel in december 2013 heeft goedgekeurd via het aan de raad voorgelegde bestuursakkoord. In het voorjaar van 2014 werd in alle brievenbussen van Beveren nog een folder bedeeld waarin stond: “Voor Doel bestelt de gemeente zelf een studie die moet uitmonden in een toekomstvisie voor deze plek”.

Blijkbaar is het gemeentebestuur de verschillende standpunten, voorstellen en beslissingen die zij over het GRUP innam vergeten en laat zij zich bij het uitvoeren van het bestuursakkoord aan het handje vasthouden door de Vlaamse regering en het Havenbedrijf. Nochtans is het moment aangebroken om de studie te ontwikkelen en ook het nodige draagvlak te vinden voor de visie van de gemeente Beveren omtrent het GRUP en de Saeftinghezone. In het bestuursakkoord van december 2013 staat duidelijk: “Dat de gemeente geen voorstander is van een Saeftinghedok” en “Het college is er zich van bewust dat het een zo ruim als mogelijk maatschappelijk draagvlak moet zoeken voor deze standpuntbepaling, zowel in Beveren zelf als in het Waasland, Antwerpen en Vlaanderen. Het college zal hiertoe de nodige initiatieven nemen.”

Als enkel de trafiekverschuiving van MSC van rechter- naar linkeroever het standpunt van het college veranderd heeft, dan ontkent men de eerder ingenomen standpunten (uit het bestuursakkoord en diverse persteksten en -conferenties) en betekent dit dat men geen oog (meer) heeft voor de vele gevolgen van het GRUP zowel voor de betrokken inwoners, Beveren en het Waasland. Dat zou pas een echt een bittere en teleurstellende vaststelling zijn.

 Wordt vervolgd.

 
< Vorige   Volgende >