Thuis - Weblog
MLSO stelt einde aan overeenkomst met huurders/landbouwers Doel-centrum Afdrukken
woensdag 27 april 2016

College Beveren verdedigt standpunten bestuursakkoord niet

Op de gemeenteraad van gisterenavond interpelleerde ik het college over de recente overheidsopdracht van de MLSO om een aannemer te zoeken voor de afbraak van zowel leegstaande als nog bewoonde woningen en de herhaaldelijke beslissingen van de Raad van Bestuur van de MLSO om alle overeenkomsten met huurders en landbouwers in en rond Doel-centrum (deelgebied Z3) tegen 31 oktober dit jaar te beëindigen.

Duidelijke antwoorden kwamen er niet. De overheidsopdracht werd afgedaan als een vanzelfsprekendheid, maar waarom bewoonde huizen en hoeves inbegrepen werden kwam geen antwoord.

Eveneens werd duidelijk dat de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO de standpunten omtrent bewoning in Doel uit het bestuursakooord 2013-2018 niet hebben verdedigd. Ook op mijn voorstel aan het college om net als in 2013 de MLSO te verzoeken de bewoning zo lang als mogelijk te behouden werd niet ingegaan.

Elk bewoond huis in Doelcentrum en/of de Saeftinghezone is een verkrotte woning minder. Elk bewoond huis zorgt voor meer toezicht op de onmiddellijke omgeving. De houding van de MLSO druist in tegen het bestuursakkoord van de gemeente Beveren, dit terwijl Beveren een zeer belangrijke partner is in het bestuur van de MLSO.

Het is goed mogelijk dat mee door het verzet van de bewoners en bewonersgroep de woonfunctie en de landbouwactiviteiten ook na oktober van dit jaar verlengd worden.  De verslagen van de verschillende raden van bestuur van de voorbije maanden en het antwoord van gisterenavond op de gemeenteraad zijn op één punt zeer duidelijk: ‘Het bestuursakoord is blijkbaar een document dat men negeert en liever vergeet.’

In het vragenkwartier stelde ik vragen over de misplaatste manier waarop het Havenbedrijf Antwerpen de verkoop van het orgel van Doel in de pers bracht.

Bruno Stevenheydens

Hieronder leest u mijn ganse tussenkomst.

Tussenkomsten gemeenteraad 26 april 2016A

Vragenkwartier – verkoop orgel kerk Doel

Gisteren verspreidde het GHA een persbericht over de zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor het kerkorgel van Doel. Dit orgel van 1884 is sinds 1980 een beschermd monument. Graag had ik de reactie van het college vernomen. Want het tijdstip en de manier dat het Havenbedrijf dit in de openbaarheid brengt is zowel slecht gekozen als bijzonder schadelijk.

Ik vind het misplaatst dat het GHA dit moet regelen terwijl het niet de eigenaar is. Er lopen nog procedures omtrent het GRUP dus ook het tijdstip is ongepast. Daarbij vind ik het ongepast dat men dit via een persmededeling doet aangezien mogelijke kandidaten beperkt zijn en zonder commotie kunnen gezocht worden tenminste als het GRUP niet vernietigd wordt.

De manier waarop het GHA dit gisteren in de pers bracht zorgt voor de nodige commotie. Het is ook niet denkbeeldig dat dit opnieuw ramptoeristen naar Doel zal brengen. Het college heeft er goed aangedaan om samen met het kerkbestuur te pleiten tegen de ontwijding van de kerk, maar dit persbericht van het GHA kunnen we missen als kiespijn.

Agendapunt voor de gemeenteraad van dinsdag 26 april 2016

Wonen/slopen in Doel

Twee weken geleden, op 13 april werd bekend dat de MLSO een overheidsopdracht heeft uitgeschreven voor de sloop van meer dan 250 woningen en hoeves op het grondgebied van Doel. Niet enkel de leegstaande woningen zijn in deze opdracht inbegrepen, ook de bewoonde en de woningen die ver buiten het dorpscentrum gelegen zijn.

Als men zoiets verneemt dan vraagt men zich toch af waarom men ook bewoonde woningen in die opdracht mee betrekt en wat de plannen daarmee zijn.

In de verslagen van de RvB van de MLSO staat dat alle contracten in het deelgebied Z3, dwz de dorpskom met omliggende landbouwgronden, beëindigd worden ten ten laatste 31 oktober 2016. Dwz binnen 6 maanden.

Als redenen worden opgegeven: beslissing VR 2007, beslissing VR reparatie-GRUP, machtiging MLSO onteigeningsplan Doel-centrum, mogelijke aansprakelijkheid bestuurders MLSO.

In november vorig jaar schorste de RvState het GRUP en werd Doelcentrum opnieuw woongebied.

Maar toch handhaafde de RvB haar beslissing op haar vergadering van december vorig jaar.

In de opsomming van de vele punten die de beslissing tot het beëindigen van de overeenkomsten met bewoners en landbouwers voorafgaan wordt geen enkele keer verwezen naar de standpunten en het bestuursakkoord van de gemeente Beveren. Ook de mogelijke toename van onveiligheid door nog meer leegstand te creëren komt geen enkele keer aan bod.  

Aangezien er momenteel nog procedures zijn bij de RvState en gezien het bestuursakkoord van de gemeente Beveren is het onbegrijpelijk dat de MLSO recent de huurders te kennen heeft gegeven dat aan hun huur/gebruikovereenkomst in het najaar van dit jaar een einde komt. Gezien de invloed van de gemeente Beveren zou men eerder verwachten dat men de bewoning zo lang als mogelijk zou behouden.

Elk bewoond huis in Doelcentrum en/of de Saeftinghezone is een verkrotte woning minder. Elk bewoond huis zorgt voor meer toezicht op de onmiddellijke omgeving. De houding van de MLSO druist in tegen het bestuursakkoord van de gemeente Beveren, dit terwijl Beveren een zeer belangrijke partner is in het bestuur van de MLSO.

Dat staat ook in verschillende documenten van de gemeente en het college.

Ondermeer in de perstekst van 1 juli 2013 wanneer het college meedeelde naar de RvState te stappen en ik citeer:

Tijdens dezelfde en voorgaande zittingen van het college werd afgesproken om bij de Maatschappij Linkerscheldeoever er op aan te dringen dat de woningen in het ganse plangebied die bewoonbaar zijn verder te laten bewonen. Op die wijze wordt vermeden dat de ongerustheid bij de bevolking nog groter zou worden door het negatieve effect van leegstand en de daarop volgende verkrotting.

Het voorgaande sluit aan bij het persbericht van 19 maart 2013 waarin het gemeentebestuur van Beveren de getroffen bewoners oproept zich psychologisch niet te laten intimideren en niet al te snel in te gaan op eventuele voorstellen van de bemiddelaars. Wonen in het ganse plangebied moet in elk geval zo lang als het kan mogelijk blijven, ongeacht of er voor bepaalde deelzones in het GRUP wel of geen onmiddellijke onteigeningsplannen worden voorzien. Hetzelfde geldt voor de uitoefening van landbouwactiviteiten.’ (einde citaat)

In het bestuursakkoord meerbepaald op pagina 40 staat een alinea over wonen in Doel en het bewoonbaar maken/houden van woningen mits kleine aanpassingen indien noodzakelijk. Met die alinea heeft de meerderheid te kennen gegeven dat zij behalve de huidige bewoonde woningen in Doel nog andere woningen graag bewoond zou zien. Onderaan pagina 40 van het bestuursakkoord staat: “Het college heeft ook formeel aan de MLSO al laten weten dat het voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de bewoonbare woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO.” Ik kan nog andere voorbeelden geven.

Het bestuursakkoord werd goedgekeurd op de raad van december 2013. Op dat ogenblik was het GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’ reeds geruime tijd vastgesteld door de Vlaamse regering. Het gemeentebestuur heeft in 2013 een vernietingingsprocedure opgestart tegen dat GRUP. De auditeur van de Raad van State heeft recent geadviseerd een aantal argumenten van het gemeentebestuur te volgen.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

Wat was het standpunt van de leden van het college omtrent het opzeggen van de huurders/gebruikers? Werd het college informeel of formeel om een standpunt gevraagd?

Wat was het standpunt van de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO?

Enkele jaren geleden heeft het college de nodige brieven en mails gestuurd om bij de bevoegde instanties (waaronder de MLSO) aan te dringen om de bewoning zo lang als mogelijk te behouden. Heeft het college dit opnieuw gedaan?

Wat was het standpunt van de leden van het college omtrent het uitschrijven van de overheidsopdracht tot sloop van meer dan 250 gebouwen? Wat was het standpunt van de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO?

Wat is het standpunt van de meerderheidspartijen hierover?

Is het college bereid om conform het bestuursakkoord bij de MLSO  aan te dringen deze woningen (die momenteel nog in goede staat zijn) met tijdelijke contracten verder te verhuren of te laten gebruiken en de huidige contracten niet op te zeggen? Is men vanuit de meerderheid bereid om conform het bestuursakkoord er bij de MLSO op aan te dringen terug te komen op de aangehaalde beslissingen?

 
Volgende >